ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. AZ ADATKEZELŐÉS A FELHASZNÁLÓ

A jelen weboldalt Neducza Judit EV kisadózó (cím: 1133 Budapest, Garam u. 32. adószám: 66731355-1-41, e-mail: info@vivae-sportwear.hu, telefon: +36 30 240 6488 , adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-115661/2017) Adatkezelő üzemelteti.

A weboldalon a felhasználók által megadott személyes adatokat az Adatkezelő kezeli.

A Felhasználó az a személy, aki az Adatkezelő szolgáltatását igénybe veszi. Érintett az a személy, akire a személyes adat vonatkozik.

2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA

Jelen Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya az Adatkezelő jelen www.vivae-sportwear.hu internetes oldalhoz kapcsolódóan nyújtott adatkezeléseire terjed ki, ide értve a jelen weboldalon működő webáruház adatkezeléseit is.

Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek a www.vivae-sportwear.hu internetes oldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók adatkezeléseire, melyekre a jelen www.vivae-sportwear.hu internetes oldalon található hivatkozás vezet.

A Szabályzat módosításának jogát az Adatkezelő fenntartja.

3. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit, illetőleg az Európai Parlament és a Tanács személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvének rendelkezéseit.

A jelen Szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

4. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A Felhasználó döntése alapján megadható adat: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely a Felhasználó által megrendeléseikor vásárolt termékkategória, a Felhasználó által alkalmazott átvételi és fizetési mód, a Felhasználó vásárlásainak tételösszege.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

Az Adatkezelő a személyre szabott tartalom kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

5. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS MÓDJA

Az Adatkezelésre a www.vivae-sportwear.hu internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az Adatkezelés célja a www.vivae-sportwear.hu URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó Személyes adatok köre a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja az Adatkezelő internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére az Adatkezelő weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
6. ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK

A www.vivae-sportwear.hu internetes oldal szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az adatkezelő az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Az Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. A kezelt adatokat az Adatkezelő csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez a felhasználó kifejezetten hozzájárult, vagy ezt jogszabály elrendeli.

Az Adatkezelő jogosult arra, hogy a felhasználók megadott elérhetőségeit (e-mail címét, postai címét, telefonszámát, egyéb, kapcsolattartásra használt azonosítóit) felhasználja arra a célra, hogy a felhasználónak az Adatkezelővel, az Adatkezelő tevékenységével, az Adatkezelő által forgalmazott, értékesített termékekkel, valamint a www.vivae-sportwear.hu internetes oldallal összefüggő promóciós célú elektronikus levelet, a szolgáltatással összefüggő hírlevelet, vagy reklámot tartalmazó levelet küldjön, számára ilyen célú tájékoztatást juttasson el. A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a tájékoztatásban, hírlevélben, illetve az egyéb értesítő levélben reklámot helyezzen el, továbbá az felhasználónak az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól szóló olyan tájékoztatást küldjön, amely reklámnak minősül.

A kezelt adatokat az Adatkezelő felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.

A kezelt adatokat az Adatkezelő felhasználhatja közvélemény-kutatás, piackutatás céljára, kutatási minta összeállítására, a felhasználók kutatás során való megkeresésére.

A felhasználó a fentiek szerinti, reklámozási és kutatási célú adatkezelésekhez adott hozzájárulását visszavonhatja.

7. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a Személyes adatot törli, ha

  1. annak kezelése jogellenes;

  2. a Felhasználó Személyes adatának törlését kéri;

  3. a Személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

  4. az Adatkezelés célja megszűnt, vagy a Személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

  5. a Személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

A felhasználó kérheti regisztrációja törlését. A törlési kérelemnek az Adatkezelő öt napon belül eleget tesz. Amennyiben a felhasználó a regisztrációját törli, nem jogosult igénybe venni azokat a szolgáltatásokat, amelyek szolgáltatása regisztrációhoz kötött.

A regisztráció törlését követően az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon felhasználhatja, ez azonban a regisztráció későbbi helyreállítását nem teszi lehetővé.

Amennyiben az Adatkezelő és a felhasználó között jogviszony jön létre, az ehhez kapcsolódó adatokat az Adatkezelő a regisztráció törlése ellenére tárolja, a fentiekben meghatározottak szerint.

8. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

9.  ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁS

Az Adatkezelő az adatkezelést az adatvédelmi biztos által vezetett nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosítót az Adatkezelő annak kézhezvételét követően jelen Szabályzatban feltünteti.


10. JOGÉRVÉNYESÍTÉS

A felhasználó a személyes adatai védelmével kapcsolatos jogait az alábbi módokon érvényesítheti:

  • Panaszával fordulhat közvetlenül az Adatkezelőhöz, aki a panaszt kivizsgálja;

  • Tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben az Adatkezelő 15 napon belül megvizsgálja a tiltakozást és döntést hoz;

  • Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu);

  • Bírósági úton érvényesítheti igényét. 

Budapest 2017 április 19