ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

- módosításokkal egységes szerkezetben-

 

amely létrejött egyrészről a Megrendelő,

másrészről

Neducza Sportwear Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-300690székhely: 1133 Budapest, Garam u. 32. adószám: 25996540-1-41, közösségi adószáma:HU25996540  e-mail: contact@vivae-sportwear.com telefon: +36 30 240 6488 adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-124908/2017) Eladó, - Megrendelő és Eladó együttesen Felek vagy Szerződő felek -  között az alábbi feltételek szerint:

 

1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK:

Jelen szerződés vonatkozásában:

Vivae honlap Eladó részéről üzemeltetett, a www.vivae-sportwear.hu domain név alatt üzemeltetett internetes oldal (webáruház);

Szolgáltatás az Eladó weboldalán aktuálisan megrendelhető késztermékek eladói tulajdonjogának a Megrendelő részére – a vételár maradéktalan teljesítése ellenében – történő átruházása, továbbá az áru csomagolása és kiszállítása;

Termék az Eladó részéről előállított, a Vivae honlapon adásvételi ajánlattételre felhívással közölt sport és szabadidős ruházat.  A Vivae honlapon található termékadatok tájékoztató jellegűek. A fotó, illetve a termék színe között minimális eltérés lehetséges, tekintettel arra, hogy a fotók műteremben vaku megvilágítással készültek. Mintás anyagoknál előfordulhat, hogy a szabás miatt a minta nem pont úgy esik, mint a fotón. Az esetleges eltérésekre az egyes termékek adatlapján külön figyelmeztetés nem szerepel.

Vételár az Eladó által nyújtandó Szolgáltatás ellenértéke, azonban a Termék mellett feltüntetett Vételár nem foglalja magában a csomagolás és a kiszállítás költségét. A termékeknél feltüntetett árak forintban értendőek és az Áfát tartalmazzák.

Megrendelő  minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) az Eladó termékét a Vivae honlap igénybevételével online megvásárolja;

Teljes jogú megrendelő minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) a Vivae oldalon regisztrációval rendelkezik.

2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

2.1.

Kizárólag a Megrendelő által a Vivae honlapon történő megrendeléssel jön létre a szerződés a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételekkel.

2.2.

Az oldal szolgáltatásait cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli szervezetek nevében eljárni jogosult személy jogosult igénybe venni, amennyiben a rendeléskor megadott valós és ellenőrizhető adataival,  vagy a főoldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglaltakat, és hozzájárul személyes adatai Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint történő kezeléséhez. Amennyiben a regisztrációs eljárás során a Megrendelő, vagy a képviseletében eljáró személy az Eladót megtéveszti, és valótlan adatokat ad meg, az ebből eredő károkért az Eladó felelősséget nem vállal.

2.3.

A Vivae honlapot kiskorú személyek kizárólag törvényes képviselőjük felügyelete mellett használhatják. Amennyiben kiskorú személy az oldalon regisztrál és vásárol, köteles törvényes képviselője hozzájárulását kérni kivéve, ha a hozzájárulás a Polgári Törvénykönyv alapján mellőzhető. A 16. életévét be nem töltött kiskorú csak akkor regisztrálhat, ha az adatai kezeléséhez a törvényes képviselő is hozzájárul.


3. REGISZTRÁCIÓ

3.1.

A regisztráció akár a Termék(ek) megrendelése közben is, az adatok hiánytalan megadását követően végezhető el. A Vivae honlapon előzetes regisztráció nélkül is lehet tájékozódni, de az Eladó regisztráció nélkül nem fogad el megrendelést, és az általa esetlegesen nyújtott speciális szolgáltatások, kedvezmények is csak a regisztrált (teljes jogú) Megrendelők számára hozzáférhetőek.

3.2

A Megrendelő tudomásul veszi és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy annak jellegéből adódóan kizárólag akkor vehet igénybe bármely eladói szolgáltatást, amennyiben a honlaphoz tartozó előzetes regisztrációt eredményesen végrehajtja, tekintettel arra, hogy e nélkül az internetes oldalon a kívánt szolgáltatás elérésére irányuló további funkciókat használni nem tudja. A Megrendelő ezúton felhatalmazást nyújt arra nézve, hogy az Eladó a regisztrációhoz nélkülözhetetlen, ahhoz kapcsolódó vevői adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő   védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE szerint megőrizze, tárolja és kezelje.

3.3.

Az Eladót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, az azokból eredő károkat a Megrendelő köteles viselni. Az Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – az Eladónak nem felróható – okból hozzáférhetővé válik. Továbbá Eladót nem terheli felelősség a  Megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért. 

3.4

 

A Megrendelő oldaláról a vásárlás folyamán, még a termékrendelés véglegesítése előtt esetlegesen felmerülő adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására a felhasználói felület értelemszerű alkalmazásával lehetőség nyílik.  A hibásan rögzített adatok és az aktív rendelést érintő adatok megváltoztatására a Megrendelőnek lehetősége van, ennek érdekében kapcsolatba kell lépnie az Eladóval.

 

 

3.5.

 

Az Eladó jogosult a visszaélésszerűen alkalmazott felhasználói felületek értesítés nélküli megszüntetésére azzal, hogy az ilyen jellegű magatartást (akár a vásárlással, akár a szavatossági igényérvényesítéssel összefüggésben) tanúsító Megrendelő irányában a szolgáltatását nem köteles nyújtani, azonban az esetlegesen teljesített – a már felmerült költségekkel csökkentett, ugyanakkor késedelmi kamat nélküli – Vételárat a Megrendelő részére vissza kell fizetnie. A felhasználói felület rendeltetésellenes vevői joggyakorlás következtében történő megszüntetéséből eredően Eladót kártérítési kötelezettség nem terheli. A Megrendelő joggal való visszaélést jelentő magatartásának ilyenkénti minősítése az Eladó kizárólagos jogkörébe tartozik. Visszaélésszerű joggyakorlásnak minősül különösen, ha a visszaküldött Termék(ek)ről egyértelműen megállapítható, hogy az nem a hétköznapi használatából eredő kopás eredményeként veszített eredeti mennyiségéből.

 

4. A VÁSÁRLÁS MENETE

 

4.1.

 

A Megrendelő az egyes Termékek kiválasztását a felhasználói felület tetején elhelyezkedő menürendszer segítségével tudja végrehajtani. A Megrendelő kizárólag a menürendszerben szereplő késztermékeket kínálja fel értékesítésre. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a menürendszerben feltüntetett termékárak nem azonosak a vételárral, csupán annak részét képezik. Az Eladó a termékárak egyoldalú módosításának jogát a maga számára fenntartja azzal, hogy az adott árucikkrendelés vevői megerősítését követően a megvásárolt Termék vételárát a Megrendelő hátrányára megváltoztatni nem jogosult. Az elektronikus kommunikációból eredő rendszerhibákból és rendelésmódosulásokból fakadóan Eladót hátrány nem érheti, az így létrejövő többletkötelezettségek az Eladót nem terhelik. Eladó jogosult az iménti okokból fakadóan rendeléseket törölni, módosítani.


4.2.

 

A Megrendelő a felület értelemszerű alkalmazásával a több Termékből álló csomagba (az úgynevezett ‘Kosárba’) tudja a kiválasztott árucikkeket gyűjteni. A Megrendelő a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon variálhatja, teljesítési kötelezettsége eddig a szerződéskötést eredményező cselekményig egyáltalán nem keletkezik.

Amennyiben a Megrendelő a kosarában lévő Termék(ek)en már nem kíván változtatni, úgy a rendelést a „Rendelés feladása” gomb megnyomása révén, elsőként a szállítási cím, továbbá a fizetési és a szállítási mód megadása (kiválasztása), illetve esetlegesen megjegyzés (üzenet) küldése mellett foganatosíthatja. A Megrendelő a termékrendelést ezt közvetően a szállítási és a számlázási adatok, végezetül pedig az ÁSZF elfogadásával folytathatja.

A Megrendelő – az adatellenőrzést követően – a vásárlást ténylegesen a rendelést összesítő oldalon a „Rendelés feladása” gombra kattintással indíthatja el, amely mozzanattal egyben hozzájárul az adásvételhez kapcsolódó informatikai adathalmaz Eladó számítógépes rendszere általi fogadásához, illetve annak feldolgozásához, továbbá ennek révén kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát maradéktalanul megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek fogadta el.

Az Eladó a sikeres vásárlást annak rögzítésével először a felhasználói felületen, aztán a termékrendelés során megadott vevői e-mail címre 48 órán belül visszaigazolja. A vásárlás visszaigazolásának ténye nem akadályozza meg az Eladót abban, hogy a 3.5. pont szabályozására hivatkozással a szolgáltatása teljesítését jogos okból megtagadja.

A Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy a termékrendelés véglegesítése számára – a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően – egyben vételár-teljesítési és termék-átvételi kötelezettséget is keletkeztet.

5. VÉTELÁR ÖSSZEGE ÉS TELJESÍTÉSE

 

5.1.

 

Az Eladó megadott árai az adott árunak megfelelő csomagolási és szállítási költségeket nem tartalmazzák, ezeket a fizetési- és szállítási paraméterek kiválasztása után számolja az online rendszer a számlához. A Megrendelőnek a kiszállítás költségét futárszolgálattal történő házhozszállítás esetén egyaránt meg kell fizetnie, kivéve, ha  elérte azt az összeghatárt, amely  ingyenes kiszállítás alá esik, mert ebben az esetben az együttesen megrendelt Termék(ek) árát kiszállítási díj egyáltalán nem terheli. A kiszállítási díj felöleli a termékcsomagolás költségeit is.

 

5.2

A megvásárolt Termék(ek) vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Megrendelő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.

5.3. Az utánvétes vásárlás

Utánvétes vásárlás esetén a Megrendelő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a Termék(ek) kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a futárnak készpénzben, előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt összegben.

6. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

6.1. Személyes átvétel

A Vevőnek lehetősége van személyesen átvenni a Termék(eke)t a 1132 Budapest, Kádár u. 6 (Nova Sun Fitness Club) cím alatt.

Ebben az esetben az Eladó nem számít fel szállítási és csomagolási költséget. A személyes átvétel lehetőségét a megrendelés során lehet megjelölni.
Kérjük, várja meg, amíg az Eladó felveszi Önnel a kapcsolatot, ha a megrendelt Termék(ek) átvehetők!

6.2. Belföldi házhozszállítás

Eladó jelenleg kizárólag Magyarország területén belül vállal házhozszállítást, ezért ezen kívülre történő megrendelést nem áll módjában elfogadni. Az ilyen megrendelés automatikusan érvénytelennek minősül. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy postafiókcímre sem tudunk kézbesítést vállalni, illetve érvényes rendelést felvenni!

A házhoz szállítást Magyarországon a GLS Hungary csomagszállító munkatársai szállítják ki.

A házhoz szállítás díja a vásárolt Termék(ek) értékétől függően:

Szállítási díjak 20.000,- Ft alatti megrendelés esetén:

- Kiszállítás futárral - Fizetés utánvéttel: bruttó 2190,- Ft

20.000,- Ft feletti megrendelés esetén a szállítás minden esetben ingyenes.

Fontos: a futárszolgálat kiszállítás előtt nem telefonál, nem küld elektronikus levelet, sikertelen kézbesítés esetén azonban értesítést hagynak, illetve a rendelésben megadott telefonszámon felveszik vásárlóinkkal a kapcsolatot, hogy egy konkrét időpontot megbeszéljenek. A kézbesítés napközben H-P: 8:00-17:00 óra között történik!

Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Megrendelő terhére esnek, és az Eladó ezekért sem a Megrendelő, sem pedig harmadik személyek irányában nem felelős.

7. ELÁLLÁS JOGA

7.1

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Megrendelő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (Termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (+36 30 240 6488 ), e-mailben (contact@vivae-sportwear.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja.

7.2.

Kézhezvétel (Termék átvételének) időpontja házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja, személyes átvétel estén a Termék átvételének időpontja.

A Megrendelőnek lehetősége van személyesen visszavinni a Terméke(ke)t a1132 Budapest, Kádár u. 6 (Nova Sun Fitness Club) címre az Eladó által kiállított számlával együtt, ahol készpénzben kaphatja vissza a vételárat. Amennyiben személyesen kívánja visszavinni a Terméke(ke)t kérjük, mindenképpen vegye fel a kapcsolatot az Eladóval telefonon (+36 30 240 6488 ) vagy e-mailben (contact@vivae-sportwear.hu)!

Házhozszállítással kért Termék(ek)től történő elállás esetén saját költségén küldje vissza a Terméke(ke)t a1132 Budapest, Kádár u. 6. szám alatti címre,  Nova Sun Fitness Club –Neducza Juditnak címezve. Eladó haladéktalanul, de legkésőbb a Termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül banki átutalással visszatéríti a visszaküldött termékvételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Kérjük ebben az esetben mindenképpen adja meg azt a bankszámlaszámot, amelyre az Eladó a vételárat és az egyéb költségeket utalja!

Eladó a szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén téríti vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a Termék(ek) visszaküldésének költsége terheli. A Termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) Eladó abban az esetben téríti vissza, ha a Megrendelő a Terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére Eladónak  nincs lehetősége.

8. KELLÉKSZAVATOSSÁG

A megrendelt Termék(ek) hibája esetén a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet az Eladóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Megrendelő kérheti a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az Eladó számára aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a Megrendelő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a Terméket az Eladó költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést az Eladó nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Megrendelő kötelessége.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

 

 

9. TERMÉKSZAVATOSSÁG

Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás Termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A Termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a Terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a Termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

10. PANASZKEZELÉS

10.1

Amennyiben előfordul, hogy a Vevő elégedetlen a megvásárolt Termékkel, vagy a szolgáltatással, a Vevő a kifogásait elektronikus levél útján az contact@vivae-sportwear.hu címre továbbíthatja.

A panasz mihamarabbi kivizsgálásának érdekében

- A Vevő lehetőség szerint arról az elektronikus levél címről küldje a panaszát, amellyel az oldalra regisztrált;

- Adja meg a számlázási nevét illetőleg a kiállított számla számát;

Pontosan, konkrétan fogalmazza meg észrevételeit, az észlelt hiányosságot, vagy hibát, továbbá amennyiben rendelkezésre állnak a panaszát alátámasztó dokumentumok (fénykép a termékről, csomagolásról), úgy ezeket is csatolja az észrevételeihez.

Az Eladó a panaszt jellegétől függően haladéktalanul, vagy legkésőbb 30 napon belül elektronikus levél útján megválaszolja. Felek az egymásnak küldött elektronikus leveleket tekintik jegyzőkönyvnek.

10.2.

Amennyiben a Megrendelő az indokolással nem ért egyet az alábbi, Eladó székhelye szerinti illetékes hivatalokhoz fordulhat:  

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Postacím: 1535 Budapest, Pf. 903

Központi telefonszám: +36 1 488 2000

Zöldszám: +36 80 98 98 98

E-mail: ugyfelszolgalat@bkik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszám: +36 1 488-2131

Fax szám: +36 1 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

  

Budapest, XIII. Kerületi Hivatal

Cím: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

Telefonszám: +36 1 896-5302

Fax: +36 1 237 4827

E-mail cím: hatosag@13kh.bfkh.gov.hu

 

11. SZERZŐI JOG

Az Eladó által készített Termékkel kapcsolatos minden szerzői mű – így különösen, de nem kizárólagosan mindennemű grafikai alkotás, logó, fotó és film vagy videó- és hanganyag, szerkesztés, design, webállomány, szoftvertermék, futtatható állomány és kód, adatbázis – szerzői jogi védelem alatt áll, amelynek jogosultja az Eladó. A Megrendelő a szerzői műveket kizárólag a Megrendelt termékkel összefüggésben használhatja, de nem jogosult a szerzői művek többszörözésére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, harmadik személynek részére történő átadására, egyéb módon történő hasznosítására.

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

12.1.

Az ÁSZF nyelve a magyar. Jelen szerződési feltételek 2018. május 25.  napjától érvényesek. Az Eladó a Megrendelőnek küldött elektronikus megrendeléssel kapcsolatos értesítőkhöz nem mellékeli a jelen ÁSZF-et, de a honlapján (www.vivae-sortwear.hu) mindig és mindenkor elérhetővé teszi azt.

Az Eladó fenntartja a jogot az ÁSZF rendelkezéseinek módosítására, a módosítás hatálya azonban a már megkötött szerződésekre csak abban az esetben terjed ki, ha azt a másik szerződő fél írásban, előzetesen kifejezetten tudomásul vette. Az Eladó az ÁSZF  módosulását a módosítás hatályba lépése előtt legalább 1 nappal előre köteles közzétenni a honlapján.  Az Eladó kérésre tájékoztatja a Megrendelőt a korábbi módosításokról. Az Eladó a módosított ÁSZF-et közzéteszi a honlapján, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak. Figyelemmel arra, hogy a felek között a jogviszony nem folyamatos, az Eladó nem köteles arra, hogy a módosításokról külön értesítést küldjön a felhasználók részére. A Megrendelő a megrendelés folyamán mindig a megrendeléskor hatályos Általános Szerződési Feltételeket fogadja el, a szerződés ezen feltételek szerint jön létre.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint a vonatkozó jogszabályok előírásait tartják irányadónak.

Budapest, 2018. május 25.